Site İçi Arama

 

 

 

 

 

ÖDEMİŞ KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
(İÇ TÜZÜK)
MADDE-1: AMAÇ
Bu Yönerge; ÖDEMİŞ kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışmak ve sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir kent yaratma amacı ile Ödemiş’in sorunlarını ele almak ve Ödemiş Belediyesi'nin karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlamak, kentin kalkınma/gelişim ve eylem planlarını hazırlamak, bu planların hayata geçirilmesini sağlamak, yerel demokrasinin gelişim ve yerleşimine katkıda bulunmak üzere hazırlanmıştır.
MADDE-2: KAPSAM
Bu Yönerge; ÖDEMİŞ Kent Konseyinin yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
MADDE-3: YASAL DAYANAK
Bu Yönerge; 3.7.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesine ve 08.10.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kent Konseyi yönetmeliği ve bu yönetmeliğe dair 06.06.2009 tarihli değişikliklere dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE-4: TANIMLAR
Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi ÖDEMİŞ Belediyesini,
b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını (ÖDEMİŞ Kent Konseyini),
c) Meclisler ve çalışma gurupları: Meclisler (kadın, gençlik vb.) başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları yani çalışma gruplarını,
d) Yönetişim: Saydamlık, hesap verilebilirlik, katılım çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade etmektedir.
MADDE-5: ÇALIŞMA ALAN VE İLKELERİ
Ödemiş Kent Konseyi aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür:
1.      Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerdeki kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
2.      Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, Ödemiş’in çıkarları için gerçekçi bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
3.      Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
4.      Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
5.      Kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, Ödemiş’in yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
6.      Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek,
7.      Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
8.      Ödemiş’e ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
9.      Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
10. Ödemiş’in doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyo-ekonomik yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejilerin belirlenmesi ve tanıtılmasına katkı sağlamak,
11. Ödemiş kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
12. Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
13. Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
14. Çocukların, gençlerin, kadınların, engellilerin ve emeklilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
15. Kent yönetiminde saydamlık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
16. Küçük Menderes Havzası, dolayısıyla Ödemiş’le ilgili bölgesel veya ulusal sorunların çözümü amacı ile diğer Kent Konseyleri,sivil toplum örgütleri, resmi kurumlar, araştırmacılar ve yatırımcılar ile işbirliği yapmak,
R)Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamak ve gerekirse uygulanması aşamasında katkı sağlamaktır.
MADDE-6: KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU
A)Genel Kurul Üye Listesinin Oluşumu
Kent Konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:
1) Mahallin en büyük mülki idare amiri olan Ödemiş Kaymakamı veya temsilcisi,
2) Ödemiş Belediye Başkanı veya temsilcisi,
3) 
Sayısı 10’u geçmemek üzere ilçe kaymakamlığı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
4) Mücavir alan sınırları içerisindeki mahallelerden belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,
5) İlçe teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
6) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,
7) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,
8) Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisinin katılımından oluşur.
 9) Kent Konseyine katılmak isteyen vakıflar ve derneklerin talep etmesi durumunda,başvuru Genel Kurul gündemine alınarak,oylanır,karara bağlanır.
B) GENEL KURUL ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ
a- Genel kurul üyesinin istifa etmesi halinde üyeliği düşer,temsil ettiği kurumdan yeni üye istenir.
b- Belediye Başkanı ve Muhtarların üyelikleri ilk yerel yönetim seçimine kadar sürer. Bu sürenin sonunda genel kurul üyeliği kendiliğinden düşer.
c- Genel Kurul üyesinin yüz kızartıcı bir suç işlemesi ve bunun yargı kararı ile kesinleşmesi halinde üyeliği düşer.
d- Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarına, art arda üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşer ve temsil ettiği kurumdan yeni üye istenir.
e- Genel Kurul üyesinin ölümü halinde  temsil ettiği kurumdan yeni üye istenir.
MADDE-7: KENT KONSEYİ ORGANLARI
A) Genel Kurul,
B) Yürütme Kurulu ,
C Kent Konseyi Başkanı ,
D) Meclisler ve Çalışma grupları.
A)KENT KONSEYİ GENEL KURULU
(1) Genel Kurul, Kent Konseyinin en yetkili organı olup 7. maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel Kurul, her yıl MART ve EYLÜL aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Yeterli çoğunluk sağlanamaz ise, toplantı çağrı ve ilan gerektirmeksizin ilk toplantı tarihinden itibaren başlamak üzere 7 inci gün aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilir. Katılan üyeler, üye tam sayısının 1/6’sından az ise toplantı iptal edilir. Takip eden 5 işgünü içerisinde Yürütme Kurulu olağan üstü gündemle toplanarak, yeniden Genel Kurul toplantı tarihini tespit ederek, duyurusunu yapar.
 (2) Genel Kurul, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulunu seçer. 
(3) Genel Kurula Kent Konseyi Başkanı, başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.  
(4) Genel Kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.
(5) Genel Kurul; Yürütme Kurulundan gelen önerileri görüşerek karara bağlar veya tekrar görüşülmek üzere Yürütme Kuruluna gönderebilir.
B)KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU
 (1) Ödemiş Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kadın ve Gençlik Meclisi Temsilcileriyle birlikte en az 9 kişiden oluşur. Yürütme Kurulu’nun Kadın ve Gençlik Meclisi Temsilcileri dışındaki üyeleri, Genel Kurul Üyelerinin salt çoğunluğunun katılımıyla, kendi içinden ve gizli oy ile en az 7 asil, 7 yedek üye olmak üzere seçilir. En çok oy alanlar asil üye, diğerleri oy sıralamasına göre yedek üye olurlar. Oylarda eşitlik olursa genel kurul başkanınca kuraya başvurulur. Kura çekimi, birbirinin aynı olan ve üzerinde adlar yazılı bulunan kağıtlar bir torbaya konularak meclis başkanı  tarafından çekilmek suretiyle yapılır. Torbadan çekilen isim  asil üye olur. Yürütme Kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için 2(iki), ikinci dönem için 3(üç) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olurlar. Yürütme Kuruluna Kent Konseyi Başkanı, bulunmaması halinde Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder. Yazmanlığı Genel Sekreter yürütür.
 (2) Yürütme Kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri,Ödemiş Belediyesine sunar ve uygulamayı izler. 
(3) Kent Konseyi bütçesini hazırlar ve genel kurula sunar.
(4) Oluşturulan meclisler ve çalışma gruplarının çalışmalarını izleyerek eş güdüm sağlar.
(5)Kent Konseyine sunulacak çalışmalar ve projeler hakkında karar verir.
(6)Meclis ve çalışma gruplarında oluşan proje ve önerileri Yürütme Kurulu Üyeleri değerlendirir,oylar,kabul edilenleri Ödemiş Belediyesine sunar ve uygulamayı takip eder.
(7)Kent Konseyi Yürütme Kurulu , ayda en az bir kez olmak kaydıyla Kent Konseyi toplantı salonunda toplanır.
(8)Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Başkanın tekrar seçilme hakları vardır. Yürütme Kurulu üyelerinden art arda 2 toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmayanların Yürütme Kurulu Üyelikleri düşer.
C)KENT KONSEYİ BAŞKANI
(1) Kent Konseyi genel kurulu tarafından seçilir. Kent Konseyi Başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
(2)Kent Konseyi Başkanının seçimi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur yapılır. Üçüncü oylamada en çok oy alan aday, başkan seçilmiş olur.
(3) Genel Kurulda başkan ve yürütme kurulu üyelerinin seçimi, genel kurul üyelerinin görüşleri alınarak gizli oylama ve açık sayım yöntemi ile yapılır. (4) Kent Konseyi Başkanının seçimi, Kent Konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır. (5) Kent Konseyi Başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.
(6) Kent Konseyi Başkanı ihtiyaç duyması halinde Yürütme Kurulu Üyeleri arasından kendisine 1(bir) Başkan Yardımcısı seçebilir.
Kent Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:
a. Yürütme Kuruluna Başkanlık etmek ,
b. Ödemiş Kent Konseyini Yerel, Ulusal ve Uluslararası düzeyde temsil etmek,
c. Yapılan çalışmalar konusunda Kent Konseyine bilgi vermek,
d. Kent Konseyinde alınan kararların takipçisi olmak,
e. Yazılı ve görsel basına, basın bildirilerini sunmaktır.
Genel Sekreterlik
Kent Konseyi Genel Sekreteri, Ödemiş Belediye Başkanı tarafından önerilen üç aday arasından Yürütme Kurulu tarafından seçilir. Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına karşı sorumludur
Kent Konseyi Genel Sekreteri, aşağıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden yükümlüdür:
1. Kent Konseyi Başkanının talimatları doğrultusunda yürütme kurulu ve genel kurul çalışmalarının koordinasyonunu sağlar ve takip eder,
2. Meclis ve çalışma gruplarının toplantılarını organize eder,koordinasyon sağlar ve gözlemci olarak toplantılara katılabilir,
3. Ödemiş Kent Konseyinde alınan kararların kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konmasını takip eder ve Ödemiş Kent Konseyi’ni bilgilendirir,
4. Ödemiş Kent Konseyinin oluşturacağı sekreterya tarafından yazılı hale getirilen toplantı tutanaklarını arşivler,
5. Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan gündemİ 10 gün önceden Konsey üyelerine gönderir. Konsey üyelerine bildirim, imza karşılığı gündemin teslimi şeklinde yapılır,
6. Çalışma gruplarının rahat çalışmalarını  ve lojistik gereksinimlerini sağlar. Çalışma gruplarından talep gelmesi durumunda, sekreteryadan bir personeli çalışma grubu toplantılarında yazman olarak görevlendirir.
Sekretarya hizmetleri: Kent Konseyinin sekretarya hizmetleri, Ödemiş Belediye Başkanlığınca önerilecek ve yürütme kurulunca kabul edilecek en az 2(iki) görevli tarafından yerine getirilir. Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.
D)MECLİSLER VE ÇALIŞMA GRUPLARI
Kent Konseyinin amaçlarını gerçekleştirmek için Ödemiş'in gereksinimleri doğrultusunda Meclisler ve Çalışma Gurupları kurulur.
Meclis ve Çalışma grupları, düşüncelerin geliştirildiği, ortak aklın oluşturulduğu, çözüme yönelik eylemlerin ve bunların önceliklerinin belirlendiği bir üretim platformudur. Çalışma grubu üyeleri belirli konu, alan ya da sorunda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapan ekiptir.
a- Oluşumu:
1. Meclisler Ödemiş Kent Konseyi, Çalışma gurupları Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanarak kurulur.
a-Kent Konseyleri Yönetmeliğinde öngörülen Gençlik ve Kadın Meclisleri dışında, Ödemiş Kent Konseyinin gerek gördüğü ve toplum yararına olacak herhangi bir konu ile ilgili olarak gönüllülerden Meclisler oluşturulur. Herhangi başka bir konu, alan, sorun üzerinde Meclis kurarak çalışma yapmak isteyenlerin yazılı istemi, Genel Kurulda görüşülür. Kabul edilmesi durumunda kurulmasına olanak tanınır.
b-Yürütme Kurulunun gerek gördüğü ve toplum yararına olacak herhangi bir konu ile ilgili olarak gönüllülerden çalışma grubu oluşturulur. Herhangi başka bir konu, alan, sorun üzerinde çalışma grubu kurarak çalışma yapmak isteyenlerin yazılı istemi, Yürütme Kurulunda görüşülür. Kabul edilmesi durumunda kurulmasına olanak tanınır.
2. Çalışma grupları gönüllü katılım esasıyla Ödemiş ilçe sınırlarında yaşayan herkes tarafından yazılı başvurularının Yürütme Kurulunca karar altına alınması ile en az 3 kişi ile kurulur.
3.  Mevcut Meclislere ve çalışma gruplarına katılım serbesttir. Meclis ve Çalışma grup toplantılarına dileyen her kentli, dinleyici olarak katılabilir. Aktif olarak katılmak isteyenler Meclis ve Çalışma grubu üyelerinin salt çoğunluk kabul oyuyla, üye seçilerek gruba katılır ve oylamalarda oy hakkı kazanır. Oy hakkının kazanılabilmesi için art arda 3(üç) toplantıya kesintisiz olarak katılmış olmak şartı aranır.
4. Meclis ve Çalışma gruplarına farklı sektör, birikim, disiplin, görüşlerin sinerji oluşturabilmesi için gönüllülerle birlikte Ödemiş Belediyesinin konu ile ilgili birimleri, ilgili konu ile doğrudan veya dolaylı sorumluluğu bulunan çeşitli kamu kuruluşları, meslek odalarının katılımına olanak tanınır.
5. Meclisler ve Çalışma grupları ilk toplantısında;
a-Meclisler kendi aralarından bir Başkan ve bir Genel Sekreter üye seçer, çalışma konusu ile ilgili yöntemlerini ve programlarını bir ay içinde oluşturarak Yürütme Kuruluna verir.
b-Çalışma Grupları kendi aralarından bir Temsilci ve bir Yazman üye seçer, çalışma konusu ile ilgili yöntemlerini ve programlarını bir ay içinde oluşturarak Yürütme Kuruluna verir.
6.Meclis başkanları Meclisi, Temsilciler çalışma grubunu temsil eder, toplantıları yönetir. Temsilci olarak Genel Kurul toplantılarına katılır.
7.Meclis Genel sekreteri ve Çalışma Grubu Yazmanı, toplantı tutanaklarını ve grup üyelerinin devam çizelgelerini tutar. Toplantı tutanaklarını Ödemiş Kent Konseyi Genel Sekreterliğine verir.
b- Çalışma Yöntemi:
1. Toplantılar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yapılır. Temsilci ve Yazmanın ikisinin de bulunmadığı toplantılar ertelenir. Kararlar üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde Temsilcinin bulunduğu taraf, çoğunluk sayılır. Kararlara karşı olan görüşler de tutanaklarda belirtilir.
2. Toplantılar gündemli olarak yapılır. Gündemin birinci maddesi bir önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi, son maddesi de bir sonraki toplantının yeri ve tarihinin belirlenmesidir.
3. Toplantılara mazeretsiz olarak art arda 3 kez katılmayan çalışma grubu üyesinin üyeliği düşer.
4. Eylem planının hazırlanması ile somut uygulamaları ve stratejileri belirlemek suretiyle proje oluştururlar. İlgili kurumlara iletmek üzere Yürütme Kuruluna sunar, uygulanmasını ve sonuçlarını takip eder, gerektiğinde uygulama sürecine katkıda bulunur.
5. Çalışma grupları, çalışmaları ile ilgili bilgileri her ayın son iş günü, Yürütme Kuruluna rapor olarak sunar. Yürütme Kurulunun talebi halinde belirtilen sürede istenilen konu hakkında ek rapor hazırlar. Yürütme Kurulu, gerek görmesi halinde raporları Genel Kurula sunar.
6. Yürütme Kurulu tarafından onaylanmayan çalışma grupları Ödemiş Kent Konseyini temsil edemez.
7. Çalışma grubunun çalışmalarının Kent Konseyi yönetmeliğinin ruhuna aykırı bir şekle dönüşmesi durumunda, Kent Konseyi Yürütme Kurulu çalışma gurubunu uyarır, gerekçesini belirtmek suretiyle uyarır, aynı sürecin devamı halinde çalışma grubunu fesh edebilir.
c- Çalışma İlkeleri
1. Çalışmalarda katılımın ve gönüllülüğün esas olması,
2. Çalışmalarda bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmemesi,
3. Din, dil, ırk kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayrımcılığı yapılmaması,
4. İşbirliği yapılan kişi ve kurumların; görüşlerine, farklılığına saygı duyulması ve eşit düzeyde ilişki yürütülmesine dikkat edilmesi,
5. Kurumlar ve bireyler arasında işbirliği platformları oluşturulması,
6. Çalışmaya katılan kişiler, kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerde şeffaflık ve paylaşım içinde olunması,
7. Bilgilerin paylaşımlarının tarafsız, karşılıklı ve eşit yapılması,
8. Farklı çalışma grupları arasında koordinasyon kurulması,
9. Çalışmaların, çalışma programına uygun yürütülmesi,
10. Çalışma sürecinde kişi ya da kurumların adı, onay alınarak kullanılması,
11. Çalışma gruplarının kendilerine sunulan olanakları başka amaçlar için kullanmaması,
12. Yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışılması,
13. Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgelerin çalışmalarda kullanılmaması,
14. Yeni katılımlara açık olunması.
15. Çalışmaların genel olarak, Kent Konseyi Yönetmeliği ruhuna uygun olarak planlanıp sürdürülmesi.
MADDE-8: KENT KONSEYİ BÜTÇESİ
a) Kent Konseyi çalışmaları için gerekli mali kaynaklar:
1) Ödemiş Belediye Bütçesi’nin tertibinden,
2) Bağış ve diğer gelirlerden(konser, tiyatro vb ) oluşur.
b) Giderler:
1) Personel Giderleri,
2) Temsil Giderleri,
3) Genel Giderler,
4) Kira Giderlerinden oluşur.
c) Harcamalar:
Gelirler bir Ulusal Bankada açılacak Kent Konseyi hesabında toplanır. Hesaptan para çekme yetkisi Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreterin müşterek imzaları gereklidir.
Harcama belgeleri Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan belgelerdir.
MADDE-9: YÖNERGE DEĞİŞİKLİĞİ
Yönerge değişikliği kararları, Yürütme Kurulunca gündeme konulması veya Genel Kurulun tüm üyelerinin 1/5’nin yönerge değişikliği konusunda imzalı önerge vermesi halinde, Genel Kurulun o gün yapılan toplantısına katılan üyelerin oyu çokluğu ile gerçekleştirilir.
MADDE-10: YÜRÜRLÜK
Bu yönerge hükümleri, Ödemiş Kent Konseyi’nin 06.10.2009 tarih ve 2 sayılı toplantısı ile yürürlüğe konmuştur.
MADDE-11: YÜRÜTME
Bu yönergenin hükümlerini, Ödemiş Kent Konseyi Yürütme Kurulu uygular.